34% по-евтин газ за октомври

КЕВР утвърди цена на природния газ за октомври в размер на 233,36 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е с около 34% по-ниска цена от тази за октомври. Тогава утвърдената от регулатора цена беше 353,21 лв./MWh.

На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Регулаторът установи, че заявените прогнозни количества природен газ за вътрешния пазар са осигурени от три различни източника за доставка.

За първи път Комисията включи в ценовия микс цялото количество природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан, на цени, залегнали в договора, което от днес се доставя по стартиралия интерконектор „България - Гърция“. Тези количества покриват около една трета от потреблението на страната и имат определящо значение за намаляването на цената на синьото гориво.