Общините загубиха над 40% от приходите си за март и април

41% по-малко са постъпленията от собствени приходи на 217 общини, включили се в проучване на Националното сдружение на общините в България, за периода 1 март – 30 април , в сравнение с миналата година.

При данъчните приходи този срив е с 45%. Това намаление на постъпленията е почти наполовина, спрямо отчетените собствени приходи за същия двумесечен период на 2019, като най-засегнати са големите общини – областни центрове, при които този спад е средно с 44-46 на сто, показва анализ на НСОРБ.

„Загубите“ на собствени приходи за периода март-април 2020 г., спрямо същия период на предходната година, надвишават 159 млн. лв. Прогнозираното свиване на планираните годишни постъпления е с 11%. Според експертни оценки към края на май т.г. тези „загуби” се очаква да надхвърлят 200 млн. лв.

Поради липсата на прогнозируемост в прилагането на противоепидемичните мерки е невъзможно разходите да бъдат ограничени със същите темпове, с каквито намаляват постъпленията, общините успяват да ограничат разходите си към края на април, спрямо същия период на 2019 г., едва с 44 млн. лв. Съкращаване на разходите за местни дейности и намаляване обема на дофинансиране към май не се очаква, а напротив – прогнозите са за ръст на разходите с над 242 млн.лв., спрямо същия период на предходната година (март-май).

В изпълнение на препоръките на здравните власти общините разходват около 0.4% от постъпленията от собствени приходи за изпълнението на противоепидемични мерки. Разходите за тези нови и непланирани дейности за март и април 2020 надхвърлят 6 млн. лв., а към края на юни се очаква да достигнат 18 млн. лв.

Данните показват отчетлива тенденция на формиране на траен дефицит по общинските бюджети в резултат на въведеното извънредно положение и наложените ограничения с цел ограничаване разпространението на заразата с коронавируса, който към края на май се очаква да надхвърли 77 млн. лв.

Имайки предвид общата ситуация в страната и забавянето на икономиката, вероятността за преодоляването на този дефицит в краткосрочен период (до края на годината) е минимална.

Очакванията, че значителна част от задълженията за местните данъци ще бъдат събрани до края на юни също са прекалено оптимистични.

Прилагането на процентно съкращаване на разходи в бюджетната сфера би предизвикало масови съкращения на работещите в най-засегнатите от кризата общински предприятия и дейности и би довело до значително натоварване на държавния бюджет с обезщетения за безработица. Заетите в местни дейности и общински предприятия са над 36 хиляди души, чиито заплати и осигуровки се финансират от собствените приходи на общините.